• Mobile Application Catalog ของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  วันที่เผยแพร่ 01 Sep 2015

  รายชื่อ Mobile Application ที่พัฒนาขึ้นของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • เครื่องกลั่นน้ำด้วยพลังงานแสงแดด

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ

  วันที่เผยแพร่ 26 Aug 2015

  เครื่องกลั่นน้ำด้วยพลังงานแสงแดด

 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) และความปลอดภัยทางชีวภาพ123

  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

  วันที่เผยแพร่ 01 Jan 2008

  ปัจจุบันหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกให้ความสนใจเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมมากขึ้น เทคโนโลยีฯ นี้เกี่ยวข้องกับการดัดแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือแม้กระทั่งจุลินทรีย์ หรือที่เรียกรวมๆ ว่า จีเอ็มโอ (Genetically Modified Organisms-GMOs)

 • นาโนในธรรมชาติ

  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

  วันที่เผยแพร่ 01 Jan 2007

  นาโนเทคโนโลยี หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการ การสร้างหรือการสังเคราะห์สสสาร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์หรือระบบต่างๆ ที่มีขนาดเล็กในระดับนาโน (1-100 นาโนเมตร) ด้วยความถูกต้องแม่นยำ อันส่งผลให้สสาร วัสดุ อุปกรณ์ต่างมีสมบัติที่พิเศษเกิดขึ้น

 • บ้านนาโน Future Technology for life นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อชีวิต

  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

  วันที่เผยแพร่ 01 Jan 2007

  คำว่านาโน (Nano) เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากคำในภาษากรีกว่า Nanos ซึ่งแปลว่าแคระหรือเล็ก เมื่อนำคำว่า นาโน มาใช้นำหน้าหน่วยวัดทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ จะหมายถึงเศษหนึ่งส่วนพันล้านส่วนของหน่วยวัดนั้น คำว่า นาโนเมตร มาจากคำ 2 คำรวมกัน คือ คำว่า นาโน กับ เมตร