ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

วันที่เผยแพร่ 05 Dec 2007

แนวพระราชดำริในการจัดการทรัพยากรน้ำ แนวทางจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนในพื้นที่น้ำแล้ง แนวทางจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำ

ผู้แต่ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
แท็ก ทรัพยากรน้ำชุมชน ชีวภาพบำบัด วัฏจักรธรรมชาติ

ขนาดไฟล์

6.0 MB

ดาวน์โหลด อ่าน

คำอธิบาย

หนังสือ “ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เล่มนี้ เป็นบทสรุปผลสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนที่เข้าร่วมประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชุมชนได้ร่วมกันจัดขึ้น การประกวดครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ชุมชนที่เข้าร่วมประกวดได้นำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนจนเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ว่า หากคนในชุมชนร่วมกัน โดยไม่เป็นเพียงผู้ใช้น้ำเท่านั้น แต่เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้บริหารจัดการ ผู้พัฒนา ผู้อนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ของตน ย่อมเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีและมีประสิทธิภาพผลจากการจัดประกวดครั้งนี้พบว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนในแต่ละพื้นที่นั้น มีความแตกต่างกันไปตามภูมิสังคม คือ ลักษณะภูมิประเทศ และสังคม ชุมชนที่เข้าร่วมประกวดแต่ละชุมชนต่างมีเทคนิค มีการบริหารจัดการในลักษณะเฉพาะ ที่สอดคล้องกับภูมิประเทศ และวิถีชีวิตของตนเอง จึงทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนแต่ละพื้นที่ มีเอกลักษณ์เป็นของตน และมาจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต่างกัน ความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้เอง นับเป็นองค์ความรู้สำคัญให้ชุมชนต่างๆ สามารถนำมาปรับใช้บริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เหมาะสมกับชุมชนของตนได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้ประสบการณ์ จากความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ของชุมชนที่เข้าร่วมประกวด เพื่อเผยแพร่ตัวอย่างแห่งความสำเร็จดังกล่าว ซึ่งชุมชนหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปได้ ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริฯ ครั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ และ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุงบประมาณดำเนินงานจากภาคเอกชนโดยมีผู้ สนับสนุนหลัก คือ มูลนิธิ โคคา-โคลาประเทศไทย และผู้ สนับสนุนเพิ่มเติม คือ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด(มหาชน) และ บริษัท ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด และต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ เข้าร่วมดำเนินการในครั้งนี้ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

ลิขสิทธิ์

Copyright 2007 by: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี