เปิดโลกนวัตกรรมไทย เล่ม 3 200 ธุรกิจนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของคนไทย

วันที่เผยแพร่ 01 Jun 2009

ภารกิจหลักของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) คือ การสร้างธุรกิจใหม่ หรือ ธุรกิจนวัตกรรม ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมผ่านการเชื่อมโยง ส่งเสริมและพัฒนาโครงการนวัตกรรมร่วมกันระหว่างผู้จัดการโครงการของ สนช. ผู้ประกอบการ และภาควิชาการ

ผู้แต่ง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
แท็ก ธุรกิจชีวภาพ อุตสากรรมเชิงเศรษฐนิเวศ การออกแบบและแก้ไขปัญหา

ขนาดไฟล์

3.4 MB

ดาวน์โหลด อ่าน

คำอธิบาย

200 ผลงานนวัตกรรมที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสำเร็จอันหลากหลาย ที่มีผลมาจากการทุ่มเททำงานอย่างหนักของสำนักงาน และการกำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งหวังให้ประเทศไทย ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในด้านการพัฒนานวัตกรรมระดับภูมิภาค หากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน อาทิ สิงคโปร์และมาเลเซีย จะมองเห็นภาพที่ชัดเจนว่า การดำเนินงาน ด้านพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทยนั้น ก้าวไปไกลอย่างมีรากฐานที่แข็งแกร่ง จากการผสาน องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการรังสรรค์นวัตกรรมสองสิ่ง ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) และความเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurship) ซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบและสั่งสมความเชี่ยวชาญในสองเรื่องนี้มาอย่างยาวนาน เพียงแต่ขาดการประสานพลัง (synergy) ที่เข้มแข็ง จึงทำให้ที่ผ่านมาเราสูญเสียโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย สนช. จึงถือเป็นภารกิจหลักที่จะทำหน้าที่ประสานพลังระหว่างความเชี่ยวชาญในสองมิติดังกล่าว เข้ากับกลไกการสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการและการเงิน เพื่อก่อให้เกิดการรังสรรค์ “โครงการนวัตกรรม” ที่มีพลัง และสามารถสร้างพลวัตในระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสำเร็จของ สนช. ในเรื่องนี้ สามารถสะท้อนให้เห็นได้จากผลสำเร็จจากการดำเนินงานประชุมและนิทรรศการ “InnovAsia” ทั้ง 3 ครั้งในปี พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 และครั้งล่าสุด ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผู้แทนจากองค์กรและบริษัทชั้นนำต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วม ผลจากความสำเร็จในกิจกรรมนี้ ทำให้ สนช. สามารถผนึกกำลังบริษัทในประเทศแล้ว เชื่อมโยงกับบริษัทชั้นนำระดับโลก จัดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อเฉพาะเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเซีย คือ “InnoBioplast” เมื่อปี พ.ศ. 2549 และในปลายปี พ.ศ. 2552 นี้ สนช. ได้ร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมอาหารและยาจาก หลายประเทศ จัดงาน “Food in the Future (FIF 2009)” เพื่อแสดงความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมไทยในการเป็นผู้นำการผลิตนวัตกรรมอาหารป้อนตลาดโลก ก้าวต่อไปของ สนช. คือ การพยายามผลักดันการ “ก้าวกระโดด” ของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์หลักประเทศ ก่อให้เกิดธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มพร้อมกระตุ้นการส่งออกสินค้าและบริการบนฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ สนช. ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลคือ การยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ลิขสิทธิ์

Copyright 2009 by: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี