รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2545

วันที่เผยแพร่ 01 Jan 2003

กระแสโลกาภิวัตน์ การเติบโตของอินเทอร์เน็ต และการแพร่กระจายของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications Technology: ICT) นำมาซึ่งความคาดหวังว่าจะทำให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการทำงานของระบบราชการ โดยการใช้ ICT เพื่อส่งเสริมให้รัฐบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้นและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เข้าถึงการบริการของรัฐได้มากขึ้น, การกระจายของการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

ผู้แต่ง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
แท็ก รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ขนาดไฟล์

2.5 MB

ดาวน์โหลด อ่าน

คำอธิบาย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ได้ดําเนินการสํารวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ทั้งลักษณะของผู้ใช้และพฤติกรรมการใช้ ทุกปี นับแต่ปี 2542 เป็นต้นมา การสํารวจประจําปี 2545 นี้นับเป็นปีที่ 4 โดยมีจํานวน ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นประมาณ 17,000 คน และเนื่องจากปีนี้ประเทศไทยมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการของหลายหน่วยงาน เนคเทคจึงได้เพิ่มคําถามที่เกี่ยวกับการเยี่ยมชม และใช้บริการจากเว็บไซต์ของภาครัฐ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของภาครัฐให้ตรงตามความต้องการของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น เนคเทคขอบพระคุณเว็บไซต์ทุกแห่งที่ให้การสนับสนุนการสํารวจด้วยดีตลอดหลายปีที่ผ่านมา อาทิ เว็บไซต์ในเครือเอ็มเว็บ dailynews.co.th, hunsa.com, kapook.com, panthip.com, police.go.th, siam2you.com, siamguru.com, thairath.co.th, thannews.com ฯลฯ ซึ่งให้ความอนุเคราะห์ติดป้ายประกาศเชิญชวนให้ตอบแบบสอบถาม บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งให้ความอนุเคราะห์ของรางวัลบางส่วน และท้ายที่สุดแต่สําคัญที่สุด ขอขอบพระคุณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาของท่านในการตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่รวบรวมได้นี้ เป็นสาระสําคัญและจําเป็นเพื่อการกําหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยให้กว้างขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้น จึงนับว่าท่านที่ตอบแบบสอบถามได้ทําคุณให้แก่ส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง เนคเทคจึงหวังที่จะได้รับความร่วมมือด้วยดีเช่นนี้ จากประชาคมอินเทอร์เน็ตไทย ตลอดไปทุกปี

ลิขสิทธิ์

Copyright 2003 by: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี