ตลาด ICT ไทย : ชลอ หรือ ฉลุย

วันที่เผยแพร่ 01 Jan 2006

เนคเทคร่วมกับและสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทำการสำรวจเพื่อประเมินมูลค่าตลาด ICT ซึ่งครอบคลุม 4 ตลาดหลักคือ ตลาดฮาร์ดแวร์ ตลาดซอฟต์แวร์ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และตลาดอุปกรณ์ด้านสื่อสาร โดยการสำรวจดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2548

ผู้แต่ง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
แท็ก ตลาด ICT ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บริการด้านไอที การสื่อสาร

ขนาดไฟล์

1.9 MB

ดาวน์โหลด อ่าน

คำอธิบาย

การเติบโตของตลาดไอที และตลาดไอซีทีในบ้านเราค่อนข้างมีอัตราสูง โดยเฉพาะตลาดฮาร์ดแวร์ที่โตกว่ากลุ่มอื่นๆ ซึ่งบทความชุดนี้จะเป็นการสรุปข้อมูลจากการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2548 โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า) สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ได้จัดให้มีการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Telecommunication Technology: ICT) ของประเทศไทยปี พ.ศ. 2548ขึ้น โดยมอบให้เนคเทคร่วมกับและสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทำการสำรวจเพื่อประเมินมูลค่าตลาด ICT ซึ่งครอบคลมุ 4 ตลาดหลักคือ ตลาดฮาร์ดแวร์ ตลาดซอฟต์แวร์ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์และตลาดอุปกรณ์ด้านสื่อสาร โดยการสำรวจดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างเดือนกันยายน - ตลาคมุ 2548

ลิขสิทธิ์

Copyright 2006 by: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี