ผลการสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประจำปี 2548

วันที่เผยแพร่ 01 Jan 2006

การซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์การเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Learning) การรับชมโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต (TV on demand) การโทรศัพท์โดย ผ่านอินเทอร์เน็ต (Voice over Internet Protocol-VoIP) และบริการอื่นๆ, ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (Digital Divide)

ผู้แต่ง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
แท็ก Digital Divide บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต Mobile IP เครือข่าย IPv6 เทคโนโลยีบาร์โค้ด

ขนาดไฟล์

3.4 MB

ดาวน์โหลด อ่าน

คำอธิบาย

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมในหมู่คนไทยมากขึ้นตามลำดับจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในโครงการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) ในไตรมาส 3 (เดือน ก .ค .-ก .ย . 2548) พบว่ามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีจำนวน 7.08 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.0 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการสำรวจเมื่อพฤษภาคม พ.ศ. 2547 มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวน 7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ของประชากรทั้งประเทศนั้นพบว่าอัตราการเติบโตของจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเริ่มชะลอตัวลง จากการที่อินเทอร์เน็ตได้ถูกพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต่อต้องการของผู้ใช้ให้เกิดความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์การเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Learning) การรับชมโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต (TV on demand) หรือแม้กระทั่งการโทรศัพท์ โดยผ่านอินเทอร์เน็ต (Voice over Internet Protocol-VoIP) และบริการอื่นๆ อีกมากมาย การศึกษาถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาของผู้บริโภคนั้นมีประโยชน์ในหลายๆ ด้าน อาทิ ทำให้ทราบทิศทางความต้องการของผู้บริโภคแล้วนำมาวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจเพื่อปรับเปลี่ยน การนำเสนอสินค้าให้ตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคได้ทันท่วงทีเช่นเดียวกับการศึกษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนั้นเป็นประโยชน์สำหรับผู้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตในเชิงสร้างสรรค์ต่อไป ทั้งนี้การศึกษาพฤติกรรมโดยรวมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนั้น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้จัดให้มีการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ เพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงมานับแต่ปี 2542 ซึ่งในการสำรวจฯ ปี 2548 นี้นับเป็นครั้งที่ 7

ลิขสิทธิ์

Copyright 2006 by: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี