เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน

วันที่เผยแพร่ 01 Nov 2003

การรวบรวมโครงการตัวอย่างของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยมุ่งแก้ปัญหาความยากจนในวิธีต่างๆ กัน ๔ แนว ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรและทรัพยากร ธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงและกระจายความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างพลังประชาชนและชุมชน และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ด้อยโอกาส

ผู้แต่ง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
แท็ก เส้นความยากจน การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้ด้อยโอกาส ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ขนาดไฟล์

10.9 MB

ดาวน์โหลด อ่าน

คำอธิบาย

ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ซึ่งได้มีความพยายามต่อสู้เพื่อแก้ไขและลดความยากจนกันมาอย่างต่อเนื่องละยาวนาน โดยที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดความยากจน ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีการดำเนินงานเพื่อลดความยากจนโดยการนำศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในทางที่จะช่วยลดช่องว่างระหว่างชุมชนเมืองและชนบท รวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๔- ๒๕๔๕ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐบาลภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ความร่วมมือกับหลายองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการวางแผนและสนับสนุนโครงการเป้าหมายเพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการลดปัญหาความยากจนภายในประเทศ และมีบทบาทสำคัญในการรายงานโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมโครงการตัวอย่างของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยมุ่งแก้ปัญหาความยากจนในวิธีต่างๆ กัน ๔ แนว ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงและกระจายความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างพลังประชาชนและชุมชน และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ด้อยโอกาส สำหรับโครงการที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ ได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์และวิธีการในการแก้ปัญหาความยากจนพื้นฐาน โครงการทั้งหมดนี้เป็นโครงการของประเทศไทย แม้จะไม่ใช่โครงการขนาดใหญ่หรือใช้การลงทุนสูง แต่ก็สามารถแสดงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อมุ่งเป้าความยั่งยืนของผลลัพธ์ในระยะยาวมากกว่าการทำงานที่มีผลเด่นมากในระยะสั้น บางโครงการได้แสดงบทบาทสำคัญในการสร้างความตื่นตัวและผลักดันในระดับประเทศ ซึ่งสมควรได้รับการสนับสนุนให้โครงการนำร่องเหล่านี้ขยายศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป โครงการที่ประสบความสำเร็จ จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ การปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต การพัฒนาการศึกษา รวมถึงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต ให้สามารถรองรับกับความต้องการของผู้ใช้ได้มากขึ้น คณะผู้จัดทำหวังว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้เบื้องต้น และการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการต่างๆ กับผู้อ่านทุกท่านที่เกี่ยวข้องและสนใจ ซึ่งอาจจะกำลังทำการพัฒนาอยู่ในที่ใดที่หนึ่งในโลกนี้ ผมขอขอบคุณผู้เขียนโครงการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำเอกสารโครงการ รวมทั้งคณะทำงานสำหรับหนังสือเล่มนี้ และขอขอบคุณ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ดร.เมธี ครองแก้ว ดร.สุชิน เพ็ชรักษ์ ผู้ที่ให้สัมภาษณ์ในหนังสือนี้ ซึ่งได้ให้ความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และขอขอบคุณทีมบรรณาธิการคือ คุณดิเรก เจริญผล และ ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล เป็นอย่างสูง

ลิขสิทธิ์

Copyright 2003 by: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี