ศัพท์นิวเคลียร์ ฉบับประชาชน

วันที่เผยแพร่ 01 Oct 2006

เนื้อหาหนังสือจะเป็นคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจความหมายเกี่ยวกับศัพท์นิวเคลียร์เบื้องต้นซึ่งมักพบบ่อยครั้ง รวมถึงศัพท์ที่เกี่ยวข้องในภาวะฉุกเฉินทางรังสี

ผู้แต่ง เก็จวรงค์ นุกูลกิจ วิเชียร รตนธงชัย เกศินี เหมวิเชียร สภาวิชาการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แท็ก ศัพท์นิวเคลียร์ ภาวะฉุกเฉินทางรังสี เทคโนโลยีนิวเคลียร์ รังสีพื้นหลัง ไอโซโทป

ขนาดไฟล์

13.8 MB

ดาวน์โหลด อ่าน

คำอธิบาย

หนังสือศัพท์นิวเคลียร์ฉบับประชาชนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันวิจัยทางด้านพลังงานปรมาณูแห่งประเทศญี่ปุ่น: Japan Atomic Energy Research Institute: JAERI (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Japan Atomic Energy Agency: JAEA) ในโครงการ Instructor Training Program ซึ่งอยู่ภายใต้ภาคผนวก 2 เรื่องความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางนิวเคลียร์ ตามข้อตกลงเพื่ออนุวัตรการ ระหว่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันวิจัยทางด้านพลังงานปรมาณูแห่งประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือในการวิจัยด้านเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย เนื้อหาหนังสือจะเป็นคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจความหมายเกี่ยวกับศัพท์นิวเคลียร์เบื้องต้นซึ่งมักพบบ่อยครั้ง รวมถึงศัพท์ที่เกี่ยวข้องในภาวะฉุกเฉินทางรังสี คณะผู้จัดทำหวังว่าหนังสือฉบับนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และผู้สนใจทั่วไป หากผู้ใช้หนังสือฉบับนี้พบข้อผิดพลาดหรือมีข้อชี้แนะประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติทราบด้วย เพื่อจะได้นำมาประกอบการพิจารณาและแก้ไขในการจัดพิมพ์ในโอกาสต่อไป

ลิขสิทธิ์

Copyright 2006 by: สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูเพิ่ม ดูเพิ่มใน Science