รายงานฉบับสมบูรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เทคโนโลยีวัสดุเพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

วันที่เผยแพร่ 01 Mar 2007

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีวัสดุเพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ใน 4 สาขา คือ โรงเรือน เครื่องจักรกลทางการเกษตร บรรจุภัณฑ์ และเซนเซอร์เพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นสาขาสำคัญที่เทคโนโลยีวัสดุสามารถเข้าไปมีบทบาทในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในอนาคต

ผู้แต่ง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
แท็ก การเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร ครัวไทยสู่ครัวโลก food safety GMP HACCP

ขนาดไฟล์

6.9 MB

ดาวน์โหลด อ่าน

คำอธิบาย

ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีวัสดุแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559 นั้น คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุ โดยเน้นอุตสาหกรรมวัสดุที่มีความสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล หรืออุตสาหกรรมวัสดุยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรม โดยมีอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารเป็นหนึ่งในจำนวนนั้น ดังนั้น ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีวัสดุเพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารฉบับนี้จึงเป็นผลจากการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลที่คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีวัสดุแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559 ยุทธศาตร์ที่ 2 : เทคโนโลยีวัสดุเพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารได้รวบรวมไว้ ข้อมูลดังกล่าวครอบคลุมเนื้อหาทุกด้านตั้งแต่โครงสร้างทั้งระบบ วัสดุ/วัตถุดิบที่ใช้จนถึงผลิตภัณฑ์ สถานภาพและศักยภาพทางการตลาด ความสามารถทางเทคโนโลยีและบุคลากรตลอดจนขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตั้งอยู่บนรากฐานของสภาพจริงของประเทศไทยในปัจจุบัน คณะทำงานฯ เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีวัสดุเพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จัดทำขึ้นนี้ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลายครั้งตามข้อแนะนำต่างๆ ที่คณะทำงานฯ ได้รับมา ซึ่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยและพัฒนาต่างๆ ได้รับการนำไปรวบรวมไว้กับข้อเสนอแนะจากการศึกษาของอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็น "แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีวัสดุแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559" ในการทำงานคณะทำงานฯ ได้พยายามทำงานอย่างดีที่สุดโดยหวังว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศได้อย่างแท้จริง ผมขอขอบคุณ คณะทำงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทุกท่านที่ได้ทุ่มเทเวลาให้กับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ จนประสบความสำเร็จออกมาด้วยดี

ลิขสิทธิ์

Copyright 2007 by: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี