รายงานผลการสำรวจขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2550

วันที่เผยแพร่ 01 Jan 2007

ผลการสำรวจทัศนคติด้านความสามารถด้านนวัตกรรมของผู้บริหารระดับสูง, ผลการสำรวจความสามารถด้านนวัตกรรมของบริษัทในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง

ผู้แต่ง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
แท็ก CEOs servey Company servey ความสามารถด้านนวัตกรรม

ขนาดไฟล์

1.9 MB

ดาวน์โหลด อ่าน

คำอธิบาย

โครงการสารวจขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทย ประจาปี 2550 (Innovation Capability Index: ICI 2007) ในปัจจุบันมีการวัดเพื่อประเมินศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยทําการเปรียบเทียบกับนานาประเทศเป็นประจําทุกปี ซึ่งมี 2 หน่วยงานหลักที่ทําหน้าที่ด้านนี้คือ World Economic Forum (WEF) และThe International Institute for Management Development (IMD) ซึ่งเป็นเพียงการวัดระดับความสามารถในการแข่งขันหรือ Competitive Index ในภาพรวมเท่านั้น ยังไม่มีการวัดขีดความสามารถด้านนวัตกรรมในระดับองค์กร/บริษัทเลย ทําให้ผู้ที่สนใจในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเองไม่สามารถตอบได้อย่างมั่นใจว่าระดับการพัฒนาด้านนวัตกรรมของประเทศไทยในขณะนี้อยู่ที่เท่าไหร่ ซึ่งระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาพรวมแน่นอน ดังนั้น เมื่อพิจารณาในมุมนี้แล้ว การรู้ระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศโดยเฉพาะจึงย่อมเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นและเร่งด่วนเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การกําหนดนโยบายต่างๆ ของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และของประเทศไทยในอนาคตเป็นไปอย่างมีทิศทาง มีหลักเกณฑ์และมีข้อมูลทางสถิติที่เชื่อถือได้รองรับ ทั้งนี้ การพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทยจําเป็นต้องอาศัยกลไกสนับสนุนการลงทุนเพื่อส่งเสริมการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจระบบการเงิน (ตลาดการเงิน และตลาดทุน) จึงมีส่วนสําคัญในการพัฒนานวัตกรรมในภาคการผลิต ภาครัฐ และภาคสังคม เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการเทคโนโลยี (Technopreneurs)ในระยะเริ่มต้นซึ่งมีความเสี่ยงสูงทั้งในแง่ของเทคโนโลยีและเงินลงทุน เพื่อทําการวิเคราะหให้เป็น ข้อมูลที่สามารถใช้ประกอบการพิจารณารูปแบบการพัฒนาระบบสนับสนุนการลงทุนทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับประเทศไทยได้ต่อไป

ลิขสิทธิ์

Copyright 2007 by: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี