รายงานประจำปี 2550 NIA

วันที่เผยแพร่ 01 Jan 2007

นวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก โดยเฉพาะการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ มุมมองใหม่ของรูปแบบธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยี ธุรกิจ และสังคม

ผู้แต่ง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
แท็ก ระบบนวัตกรรม ธุรกิจใหม่ ทรัพย์สินทางปัญญา

ขนาดไฟล์

2.6 MB

ดาวน์โหลด อ่าน

คำอธิบาย

“นวัตกรรม” เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวทันกับ “การเปลี่ยนแปลง” ในสังคมโลก โดยเฉพาะการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือมุมมองใหม่ของรูปแบบธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยี ธุรกิจ และสังคม โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างโอกาสใหม่ความเจริญเติบโตที่ต่อเนื่อง และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) จึงได้กำหนดกรอบแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศในสามด้าน ได้แก่ 1) แผนยกระดับนวัตกรรม โดยการผลักดันให้เกิด“ธุรกิจใหม่” 2) แผนส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม เพื่อสร้างความตื่นตัวและความใฝ่รู้ด้านนวัตกรรม และ 3) แผนสร้างระบบและองค์กรนวัตกรรม เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาอันจะนำไปสู่การเกิด “ระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งชาติ” ที่เข้มแข็ง สนช. บริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของ “คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ” ซึ่งได้วางกรอบนโยบายให้เป็นสำนักงานที่มีขนาดเล็กมาก เพื่อให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง และจัดโครงสร้างการบริหารจัดการในแนวราบ โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็นสามฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารโครงการนวัตกรรม ประกอบด้วย งานพัฒนาโครงการนวัตกรรม งานส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม และงานนโยบายและประเมินผล ฝ่ายบริหารสำนักงาน ประกอบด้วยงานการเงินและบริหารทั่วไป งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และงานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และฝ่ายโครงการพิเศษ ในการดำเนินงานตามแผนยกระดับนวัตกรรม เพื่อสร้าง “ธุรกิจใหม่” ที่มีศักยภาพและสามารถเชื่อมโยงสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ สนช. ได้มุ่งเน้นไปที่ 3 สาขายุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ สาขาธุรกิจชีวภาพ (Bio-Business) สาขาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Industry) และสาขาการออกแบบเชิงนวัตกรรม (Design & Solutions) โดยได้ร่วมรังสรรค์โครงการนวัตกรรมผ่านเครือข่ายจำนวน 10 เครือข่ายหลัก และความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และสถาบันการเงิน ในปีงบประมาณ 2550 โครงการนวัตกรรมที่ สนช. ได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุน มีจำนวนรวม 87 โครงการ จำแนกออกเป็นโครงการสาขาธุรกิจชีวภาพ (เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) 23 โครงการ สาขาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (พลังงานสะอาด วัสดุชีวภาพ และเกษตรอินทรีย์) 13 โครงการ และสาขาการออกแบบเชิงนวัตกรรม (ซอฟต์แวร์และแมคาทรอนิกส์ นาโนเทคโนโลยี และการออกแบบผลิตภัณฑ์) 51 โครงการ โดยมีวงเงินสนับสนุนทั้งในด้านวิชาการและการเงินรวม 117,331,099 บาท ซึ่งได้ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 1,031,748,862 บาท ในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม สนช. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขา “การจัดการนวัตกรรม” เป็นปีที่สอง และได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา “ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม” โดยนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรวมจำนวน 440 คน นอกจากนี้ ยังได้จัดการอบรมหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร จำนวน 80 คน การอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความใฝ่รู้ และความตื่นตัวด้านนวัตกรรม จำนวน 6,390 คน การดำเนินกิจกรรม “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ขึ้นเป็นปีที่สาม มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 349 ผลงาน และการจัดงาน “ตลาดนัดนวัตกรรม” และงาน “InnoOK Grand Sale” มีผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น 52,220 คน ตลอดจนการเปิดตัว “สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม” และหนังสือ “Thailand Top Innovative Companies 2007” เป็นต้น สำหรับการสร้างระบบและองค์กรนวัตกรรม สนช. ได้พัฒนาระบบคู่ขนานรัฐร่วมเอกชน โดยให้ความสำคัญกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา อันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการรังสรรค์นวัตกรรม ในปี 2550 ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรจำนวน 13 เรื่อง จัดฝึกอบรมแก่บริษัททั่วไป และ SMEs 4 ครั้ง ประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการจัดตั้งคณะทำงานร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมจากทรัพย์สินทางปัญญา “โครงการ 80 สิทธิบัตร ก้าวสู่ 80 ธุรกิจ นวัตกรรม” บริการที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ภาคเอกชน สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี (licensing) จำนวน 2 เทคโนโลยี ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 3 รายการ และดำเนินโครงการบริการแสวงหานวัตกรรม จำนวน 16 โครงการ และร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนิน “โครงการสำรวจขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทย (Innovation Capability Index: ICI)” ประจำปี พ.ศ. 2550 ขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2550 ซึ่งถือเป็นการสำรวจระดับการพัฒนานวัตกรรมในภาคเอกชนเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในนามของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอขอบคุณปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ คณะกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมชุดต่างๆ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ แนะนำนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานฯ มาโดยตลอด ขอขอบคุณผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกๆ ท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรที่ได้ร่วมกันเป็น “หุ้นส่วน” ในการวางกรอบแนวทางการพัฒนาโครงการนวัตกรรมและเผยแพร่ผลงานความสำเร็จด้านนวัตกรรม รวมทั้งการร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

ลิขสิทธิ์

Copyright 2007 by: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี