ผลงานรังสรรค์ธุรกิจใหม่ เมธีส่งเสริมนวัตกรรม

วันที่เผยแพร่ 01 May 2010

เมธีส่งเสริมนวัตกรรม เป็นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ท่ีมีบทบาทสําคัญในการผลักดันให้เกิด "ระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งชาติ" ท่ีเข้มแข็ง

ผู้แต่ง สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
แท็ก เมธีส่งเสริมนวัตกรรม เมธี Innovation Ambassador

ขนาดไฟล์

2.9 MB

ดาวน์โหลด อ่าน

คำอธิบาย

“เมธีส่งเสริมนวัตกรรม” เป็นเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและด้านเทคโนโลยี ภาคอุตสาหกรรม โดยการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับนักวิชาการและนักวิจัย ทั้งจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย และภาคเอกชน ซึ่งการดําเนินงานของเมธีส่งเสริมนวัตกรรมที่ผ่านมาได้ ริเริ่มและร่วมพัฒนาโครงการนวตั กรรม ผ่านกลไกในการสนับสนุน โครงการนวัตกรรมทั้งด้านวิชาการ และการเงินของ สนช. เพื่อเชิญชวนภาคเอกชนให้ลงทุนในโครงการนวัตกรรมในหลากหลายธุรกิจ

ลิขสิทธิ์

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ