ปุ๋ยน้ำชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยปลาหมัก

วันที่เผยแพร่ 01 Jan 2001

ปุ๋ยปลาหมักเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพที่ได้จากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากปลา ได้แก่ หัวปลา ก้างปลา หางปลา พุงปลา และเลือด ผ่านกระบวนการหมักโดยการย่อยสลายโดยการใช้เอนไซม์ ซึ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หลังจากหมักจนได้ที่แล้วจะได้สารละลายสีน้ำตาลเข้ม

ผู้แต่ง สุริยา สาสนรักกิจ
แท็ก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยปลาหมัก โปรตีน กรดอะมิโน

ขนาดไฟล์

3.2 MB

ดาวน์โหลด อ่าน

คำอธิบาย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) มีหน้าที่หลักต่อสังคมไทยเพื่อวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ครบวงจรและเป็นประโยชน์แก่สังคม งานวิจัยปุ๋ยน้ำชีวภาพจากเศษปลาหมึก ดร.สุริยา สาสนรักกิจ นักวิจัยหนุ่มของสถาบันนั้นนับเป็นผลงานชิ้นดีเด่นที่สามารถผสมผสานหลักวิชาการสมัยใหม่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมไทย และนำไปใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้อุตสาหกรรมอาหารทะเลได้เป็นอย่างดี ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกปลาทูน่ากระป๋องขนาดใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นผู้แปรรูปกุ้งออกสู่ตบาดโลกมากที่สุด ในการผลติอุตสาหกรรมดังกล่าวของเสียที่เกิดจากโรงงานเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการบำบัดและเป็นค่าใช้จ่ายของโรงงาน งานวิจัยของ ดร.สุริยา แปลงของเสียให้เป็นผลิตภัณฑ์ เป็นผลพลอยได้ เป็นเงินทองให้โรงงาน และช่วยประเทศของเราในทางอ้อม โดยที่จะช่วยลดการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศของเกษตรกรนอกเหนือไปจากนั้นงานเทคโนโลยีชีวภาพชิ้นนี้ ยังช่วยรักษาสภาวะแวดล้อมให้กับสังคมโดยรวมด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความภูมิใจในผลงานของ ดร.สุริยา และในตัว ดร.สุริยา สถาบันหวังให้การเผยแพร่องค์ความรู้นี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่สังคม จะเป็นการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน และเป็นหน้าที่หลักของสถาบันมาโดยตลอด

ลิขสิทธิ์

Copyright by: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี