เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) และความปลอดภัยทางชีวภาพ123

วันที่เผยแพร่ 01 Jan 2008

ปัจจุบันหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกให้ความสนใจเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมมากขึ้น เทคโนโลยีฯ นี้เกี่ยวข้องกับการดัดแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือแม้กระทั่งจุลินทรีย์ หรือที่เรียกรวมๆ ว่า จีเอ็มโอ (Genetically Modified Organisms-GMOs)

ผู้แต่ง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
แท็ก จีเอ็มโอ การดัดแปลงพันธุกรรม ปนเปื้อน หลักการเทียบเท่า สารตกค้าง ความปลอดภัยทางชีวภาพ นวัตกรรม

ขนาดไฟล์

3.4 MB

ดาวน์โหลด อ่าน

คำอธิบาย

ปัจจุบันหลายๆ ประเทศทั่วโลก ให้ความสนใจเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมมากขึ้น เทคโนโลยีฯ นี้เกี่ยวข้องกับการดัดแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือแม้กระทั่งจุลินทรีย์ หรือที่เรียกรวมๆ ว่า จีเอ็มโอ (Genetically Modified Organisms-GMOs) ในขณะเดียวกันก็เกิดคำถาม และข้อข้องใจต่างๆ นานา เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนี้ขึ้นในสังคม ว่าจะมีผลกระทบใดบ้าง ทั้งในแง่ของการใช้เป็นอาหาร หรือการเพาะปลูกในสภาพแวดล้อมจริง และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม จึงเกิดกระบวนการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการวิจัยตลอดไปจนถึงขั้นตอนการทดสอบในระดับแปลงปลูก หรือภาคสนาม ซึ่งกระบวนการเหล่านี้อยู่ภายใต้กรอบการดำเนินงานที่เรียกว่า ความปลอดภัยทางชีวภาพ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อตอบคำถามที่มักถูกถามกันบ่อยๆ รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับจีเอ็มโอ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีจีเอ็มโอเป็นส่วนประกอบ และความปลอดภัยทางชีวภาพ แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อให้มีความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้อง เช่น ผลกระทบต่อร่างกายจากการบริโภคอาหารที่มีจีเอ็มโอเป็นส่วนประกอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงหน่วยงานในประเทศไทยที่มีหน้าที่กำกับดูแลทั้งในส่วนงานวิจัย การใช้ประโยชน์ และหน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์ตรวจสอบจีเอ็มโอในอาหาร ทั้งที่เป็นวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป หากเรามีความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว จะสามารถหาแนวทางใช้ประโยชน์จากจีเอ็มโอ เพื่อพัฒนาการเกษตรของไทยและการบริโภคที่ปลอดภัยอย่างมั่นใจต่อไป

ลิขสิทธิ์

Copyright 2008 by: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี