น้ำสกัดชีวภาพ

วันที่เผยแพร่ 01 May 2010

ประโยชน์ของน้ำสกัดชีวภาพนี้ จะมีผลทำให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ดี และจุลินทรีย์บริเวณรอบรากพืชมีการเพิ่มปริมาณขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อการช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์

ผู้แต่ง สุริยา สาสนรักกิจ รัตนา คชโกศัย เปรมสุดา สมาน อัจฉรา ไชยองค์การ กนกอร จารุจารีต มานิตย์ นาคลำภา เดชา ศิลป์ศร อภิญญา แสงสุวรรณ ศิริพร วรดิถี
แท็ก น้ำสกัดชีวภาพ น้ำสกัด

ขนาดไฟล์

3.6 MB

ดาวน์โหลด อ่าน

คำอธิบาย

น้ำสกัดชีวภาพ หรือปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพ คือ สิ่งที่ได้จากการหมักเศษพืชหรือสัตว์ และนำมาใช้ในรูปของน้ำ ในกระบวนการหมักหรือการย่อยสลายเศษวัสดุเหล่านี้ ต้องอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์ในสภาพที่มีอ๊อกซินเจนหรือไม่มีอ๊อกซิเจนก็ได้ จุลินทรีย์เหล่านี้จะทำงานได้ดีเมื่อได้รับแหล่งอาหารคาร์บอน ซึ่งได้แก่น้ำตาล ดังนั้น ในกระบวนหมักจึงได้มีการใส่น้ำตาลร่วมด้วย

ลิขสิทธิ์

Copyright 2010 by: Applied Scientific Research Corporation of Thailand