รายงานฉบับสมบูรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เทคโนโลยีวัสดุเพื่อพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุข

วันที่เผยแพร่ 01 Mar 2007

ผลรวมของการศึกษาอุตสาหกรรม โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่วัสดุ/วัตถุดิบที่ใช้ จนถึงตัวผลิตภัณฑ์ สถานภาพและศักยภาพทางการตลาด ความสามารถทางเทคโนโลยีและบุคลากร ตลอดจนขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนา

ผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
แท็ก NSTDA สวทช ยุทธศาสตร์ที่ 4

ขนาดไฟล์

2.7 MB

ดาวน์โหลด อ่าน

คำอธิบาย

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีวัสดุแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559 แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 เทคโนโลยีวัสดุแห่งชาติด้านอุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ เป็นผลรวมของการศึกษาอุตสาหกรรม โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่วัสดุ/วัตถุดิบที่ใช้ จนถึงตัวผลิตภัณฑ์ สถานภาพและศักยภาพทางการตลาด ความสามารถทางเทคโนโลยีและบุคลากร ตลอดจนขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนา กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอแนวทางการดำเนินงานผ่านกลยุทธ์หลัก 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาสาขาเทคโนโลยีวัสดุเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากร และกลยุทธ์ที่ 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เทคโนโลยีวัสดุเพื่อพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุข

ลิขสิทธิ์

Copyright 2007 by: National Science and Technology Development Agency

ดูเพิ่ม ดูเพิ่มใน Other